Algemene Verkoopvoorwaarden voor euroCORN GmbH

§ 1 Algemeen

 1. Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn exclusief geldig. Afwijkende voorwaarden van de
 2. Besteller erkennen wij niet, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid daarvan instemmen. Onze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn ook dan geldig, indien we, terwijl we op de hoogte zijn van de afwijkende voorwaarden van de Besteller, een levering aan deze uitvoeren zonder voorbehoud of zonder voorbehoud verwijzen naar een ​​schrijven, dat zakelijke voorwaarden van de Besteller of een derde partij bevat of daarnaar verwijst.
 3. Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bovendien ook zonder meer van toepassing voor alle toekomstige transacties met de Besteller.
 4. De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend tegenover ondernemers (§ 14 BGB = Duits Burgerlijk Wetboek) of deze vergelijkbare commercieel actieve klanten buiten het Duitse rechtsgebied.


§ 2 Aanbod en sluiten van een overeenkomst

 1. Voor zover uit onze verkoopaanbiedingen niets anders blijkt, deze zijn niet bindend.
 2. Aanbiedingen van onze Bestellers zijn bindend en kunnen binnen twee weken na ontvangst door ons worden aanvaard.
 3. Alle juridisch relevante verklaringen, die de Besteller na sluiten van de overeenkomst tegenover ons verstrekt (bijv. termijnstelling, kennisgeving van gebreken, aanmaning, annulering), dienen voor hun effectiviteit schriftelijke te gebeuren. Met het oog van de schriftelijke uitvoering volstaat telecommunicatieve transmissie, in het bijzonder per telefax of per email, op voorwaarde dat de kopie van de ondertekende verklaring wordt geleverd.
 4. Indien een bestelde variant niet leverbaar is, hebben wij recht een kwalitatief vergelijkbare variant van dezelfde rijpheidsklasse te leveren.


§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn in euro‘s exclusief BTW; voor exportleveringen bovendien exclusief douane alsook verdere vergoedingen en andere openbare lasten.
 2. Tenzij de orderbevestiging anders vermeldt, gelden onze prijzen los van plaats van bestemming.
 3. Bij ontbreken van andersluidende bepalingen op het bestellingformulier moet de koopprijs zonder aftrek binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur betaald worden.
 4. De Besteller heeft uitsluitend recht op verrekening en inhouding als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of erkend zijn door ons. Om een ​​retentierecht uit te oefenen, is de Besteller slechts in zoverre bevoegd als zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.
 5. We hebben het recht, om inkomende betalingen te verrekeningen met onze oudste vordering op de Besteller.
 6. Indien de Besteller in gebreke geraakt met zijn verplichtingen of indien er aanwijzingen zijn, dat zijn
 7. insolventie of kredietwaardigheid twijfelachtig schijnt, hebben wij het recht, alle vorderingen tegen hem ook uit andere rechtshandelingen per omgaande in een bedrag opeisbaar te maken.


§ 4 Levering en leveringstijd

 1. Door ons in het vooruitzicht gestelde data en termijnen voor leveringen en diensten gelden steeds slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste datum of een vaste termijn is toegezegd of
 2. overeengekomen.
 3. AIs de naleving van de levertijd als gevolg van oncontroleerbare omstandigheden zoals natuurrampen, oorlog, oproer, gebrek aan energie, een pandemie of maatregelen vanwege arbeidsconflicten bij ons of onze toeleveranciers niet mogelijk is, dan treedt een passende verlenging van de leveringstijd in werking. In dit geval stellen wij onze Besteller onmiddellijk op de hoogte. Als de obstructie langer dan vier weken na de contractueel bepaalde levertijd duurt, dan zijn wij gerechtigd ons geheel of gedeeltelijk terug te trekken als gevolg van het onvervulde deel van het contract. De Besteller heeft ook het recht, in het geval een obstructie van langer dan vier weken na aangemeten termijnstelling van ten minste twee weken, terug te treden ten aanzien van het onvervulde deel van het contract.
 4. We zijn tot redelijke deelleveringen ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Besteller
 5. gerechtigd. Hebben we, ondanks een redelijke termijn slechts een gedeeltelijke levering kunnen bewerkstelligen, dan kan de Besteller zich met betrekking tot het onvervulde deel terugtreden uit de overeenkomst of schadevergoeding in plaats van de prestatie verlangen. Deze rechten kunnen met betrekking tot de gehele overeenkomst uitsluitend worden uitgeoefend door de Besteller, als hij aan een gedeeltelijke levering objectief geen belang heeft.


§ 5 Plaats van vervulling, verzending en verpakking, overdracht van het risico, aanvaarding

 1. Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is Neukirchen-Vluyn, tenzij anders bepaald.
 2. De wijze van verzending en de verpakking zijn onderworpen aan ons redelijk goeddunken.
 3. Het risico gaat uiterlijk bij de overdracht van het object van levering (maatgevend is de start van het laadproces) aan de verzender, vervoerder of anderszins om de verzending uit te voeren bepaalde derde partij over op de Besteller. Dit geldt ook, als deelleveringen plaatsvinden of als wij nog andere diensten (bijv. verzending) op ons hebben genomen. Als de verzending of de overdracht vertraagd is ten gevolge van een omstandigheid, die bij de Besteller ligt, gaat risico vanaf die dag over op de Besteller over, dat de goederen klaar voor verzending zijn en dit door ons aan de Besteller is aangegeven.
 4. Opslagkosten na de overdracht van het risico worden geboekt volgens het lokale niveau van de Besteller. Het geldend maken en het bewijzen van hogere of lagere opslagkosten zijn voorbehouden.


§ 6 Verplichtingen van de Besteller

 1. De door ons geleverde goederen moeten direct na de aflevering aan de Besteller of aan de door
 2. hem bepaalde derden zorgvuldig onderzocht worden. Met betrekking tot duidelijke zichtbare gebreken en andere gebreken, die bij een snel, grondig onderzoek onderkend hadden kunnen worden, geldt dat zij door de Besteller zijn aanvaard, als wij niet binnen zeven werkdagen na aflevering een schriftelijke kennisgeving van de gebreken ontvangen. Met betrekking tot andere gebreken, worden de goederen geacht te zijn aanvaard door de Besteller, indien de kennisgeving van de gebreken ons ​​niet binnen zeven werkdagen bereikt na de het tijdstip, waarop het gebrek zich liet aanzien; als het gebrek voor de Besteller bij normaal gebruik reeds op een eerder tijdstip herkenbaar was, dan is echter dit eerdere tijdstip voor het begin van de bezwaartermijn maatgevend. Op ons verzoek, moeten de afgekeurde goederen franco aan ons worden teruggestuurd.
 3. In geval van een gerechtvaardigde in gebreke stelling, vergoeden wij de kosten van de goedkoopste wijze van verzending; dit geldt niet, voor zover de kosten stijgen, omdat het object van levering zich op een andere plaats dan de plaats van levering bevindt.
 4. De Besteller is pas gerechtigd tot verdere verwerking of doorverkoop als het onderzoek tot de conclusie heeft geleid, dat de goederen in orde zijn.


§ 7 Garantie

 1. Indien een gebrek in de koopwaar optreedt, zijn wij naar onze discretie gerechtigd tot de latere nakoming in de vorm van een verhelpen van het gebrek of levering van een nieuwe levering goederen zonder gebreken. Wij kiezen telkens op evenredige wijze, het juiste type van latere nakoming. In het geval van het verhelpen van het gebrek, zijn wij verplicht om alle kosten, die nodig zijn voor dit doel, te dragen, in het bijzonder vervoer, reis-, arbeids- en materiaalkosten, mits deze niet worden verhoogd, omdat de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering zijn vervoerd. Als de latere nakoming of vervangende levering faalt, kan de Besteller terugtreden uit het contract of de aankoopprijs dienovereenkomstig verlagen. De latere nakoming wordt geacht te hebben gefaald, als het verhelpen van het gebrek onmogelijk is of verdere pogingen tot latere correctie niet redelijk zijn voor de Besteller. Door de latere nakoming begint de garantieperiode niet opnieuw te lopen.
 2. Voor vorderingen tot schadevergoeding van de van de Besteller geldt uitsluitend § 9.


§ 8 Recht tot terugtreding

Koopovereenkomsten worden gesloten op voorwaarde van onverminderde kredietwaardigheid van de Besteller. Niet bevredigende informatie, verslechtering van de financiële situatie van de Besteller en andere na ondertekening van het contract bekend geworden omstandigheden, die een kredietwaardigheid zonder dekking naar onze mening niet langer toereikend laat toeschijnen, geven ons het recht terug te treden uit de overeenkomst zonder termijnstelling of naar onze discretie vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. De Besteller is verplicht om ons onmiddellijk te informeren, als zijn financiële situatie en betalingsverhoudingen een verslechtering ondergaan, die risico oplevert voor de koopprijsvordering.


§ 9 Aansprakelijkheid

(1) We zijn in de volgende mate aansprakelijk tegenover onze Bestellers voor schadevergoeding:

 • schadegevallen, als gevolg van letsel tegen het leven, het lichaam of de gezondheid, als we verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim, en voor andere schades, die gebaseerd zijn op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim onzerzijds.
 • schades, die voortvloeien uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarbij de vordering tot schadevergoeding is beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schadegevallen, voor zover er geen sprake is opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid geldt voor persoonlijk letsel;
 • tevens schades onder de Wet Productaansprakelijkheid.

Elke verdere aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten.

(2) Voor zover de aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, arbeiders, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

(3) Voor zover wij conform § 9 (1) in principe aansprakelijkheid voor schadevergoeding aanvaarden, is deze aansprakelijkheid tot schades beperkt, die wij bij afsluiting van het contract als een mogelijk gevolg van een contractschending, bij toepassing van zorgvuldigheidseisen hadden moeten voorzien.


§ 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van alle vorderingen uit de zakenrelatie ons eigendom.
 2. De Besteller is uitsluitende gerechtigd tot doorverkoop tegen betaling van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren bij de correcte gang van zaken, maar niet gerechtigd tot andere beschikkingen, in het bijzonder niet tot de overdracht van pandrechten en verpanding. Indien de Besteller de door ons geleverde waren doorverkoopt, waarbij het eigendom niet vervallen is, dan staat hij nu tot de aflossing van alle vorderingen tegen hem, alle hem uit de verkoop toestaande vorderingen ten opzichte van zijn afnemers met alle bijkomende rechten aan ons af. Hij blijft bij gebrek aan strijdige mededeling gerechtigd tot incassering van de vordering. De Besteller is verplicht, ons bij een daartoe strekkend verzoek een specificatie van deze vorderingen toe te sturen en zijn afnemers te informeren. We hebben het recht om de vorderingen in eigen naam in te zamelen. De voor ons extra ontstane kosten voor het inzamelen zijn voor rekening van de Besteller. Op verzoek van de Besteller geven we zekerheden, die de Besteller toestaan vrij naar onze discretie, voor zover de realiseerbare waarde van de te zekeren vorderingen hoger is dan 20% of meer.
 3. Verlies, beschadigingen, beslagleggingen of andere ingrepen door derden met betrekking onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of inbeslagneming van de overgedragen vorderingen moeten onmiddellijk aan ons worden gemeld. In het geval van inbeslaglegging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, moet de Besteller ons onmiddellijk het protocol van de inbeslagneming en een decisoire eed daarover toezenden, dat de in beslag genomen objecten identiek zijn met het door haar meegeleverde. In het geval van inbeslagname van de overgedragen vorderingen, moet de Besteller direct de pandings- en overschrijvingsbesluiten toezenden. Eventuele kosten van interventies zijn voor rekening van de Besteller.


§ 11 Privacy Policy

Deze privacyverklaring moet de gebruikers van deze website informeren over de wijze, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door de websitebeheerder euroCORN Benelux. De websitebeheerder neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Definities van de gebruikte begrippen (bijv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) vindt u in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bezoek onze website en lees meer over gegevensbescherming. www.eurocorn-benelux.com/privacy-policy


§ 12 Slotbepalingen

 1. Onze vestigingsplaats is voor beide delen plaats van uitvoering.
 2. Rechtsgebied is het voor onze statutaire vestigingsplaats bevoegde rechtbank. Dit rechtsgebied is voor alle rechtszaken tegen ons exclusief. Als wij een rechtszaak aangaan, geldt dit eventueel naast andere wettelijke rechtsgebieden.
 3. De relaties tussen ons en de Besteller zijn  uitsluitend onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de bepalingen van het VN-kooprecht.
 4. Indien afzonderlijke bepalingen onwerkzaam zijn, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. Voorzover in een clausule een werkzaam, evenredig deel is opgenomen, behoudt dit geldigheid. De geheel of gedeeltelijk onwerkzame regelgeving moet door een regelgeving vervangen worden, waarvan het economische succes het onwerkzame zo dicht mogelijk benadert.