PRIVACY POLICY

Dank u voor uw bezoek aan onze website. We vinden een veilige omgang met uw gegevens heel belangrijk. Daarom willen we u uitvoerig informeren over het gebruik van uw gegevens wanneer u onze website bezoekt.

 

Algemene opmerking en verplichte informatie

Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

euroCORN GmbH
Marcus Siemens
Talring 116a
47802 Krefeld

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt alleen of tezamen met anderen met welk doel en met welke middelen persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, contactgegevens e.d.) worden verwerkt.


Cookies

Deze site maakt geen gebruik van cookies.


Wettelijke basis van de verwerking

Artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder a AVG dient voor onze onderneming als wettelijke basis voor de verwerking, waarbij we de betrokkene om toestemming vragen zijn persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken. De verwerking berust op artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder b AVG indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is met het oog op de nakoming van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (wat bijvoorbeeld het geval is wanneer de verwerking noodzakelijk is in verband met de levering van goederen, de verlening van overige diensten of de verrichting van tegenprestaties). Hetzelfde geldt voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van maatregelen in de precontractuele fase (bijvoorbeeld bij aanvragen met betrekking tot onze producten of diensten). Indien op onze onderneming een wettelijke verplichting rust op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is (bijvoorbeeld met het oog op de nakoming van fiscale plichten), is de verwerking gebaseerd op artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder c AVG. In incidentele gevallen zou het noodzakelijk kunnen zijn persoonsgegevens te verwerken om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder d AVG). Tot slot zou de verwerking ook kunnen berusten op artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder f AVG; op deze wettelijke basis is de verwerking gebaseerd indien geen van bovengenoemde wettelijke bepalingen van toepassing is en de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde, tenzij de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen.

 

Verstrekking van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden aan derden verstrekt. We verstrekken uw persoonsgegevens slechts aan derden indien:

 • u op grond van artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder a AVG uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe hebt verleend;
 • de verstrekking op grond van artikel 6, eerste lid, eerste zin onder f AVG noodzakelijk is met het oog op de instelling, uitoefening of handhaving van wettelijke aanspraken en er geen reden bestaat te veronderstellen dat u er een overwegend beschermenswaardig belang bij hebt dat uw gegevens niet worden verstrekt;
 • bij verstrekking op grond van artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder c AVG een wettelijke verplichting hiertoe bestaat; alsmede
 • dit wettelijk is toegestaan en op grond van artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder b AVG noodzakelijk is in verband met de afwikkeling van overeenkomsten met u.

 

Recht op informatie over en rectificatie, blokkering en verwijdering van uw gegevens, recht van bezwaar

Op schriftelijk verzoek informeren we u over de door ons opgeslagen gegevens omtrent uw persoon. U hebt tevens recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van deze gegevens en een recht van bezwaar. Het verzoek dient te worden gericht aan ons adres zoals vermeld in het colofon van deze website.

 

Rechten van u als betrokkene

U hebt de volgende rechten:

 • Op grond van artikel 15 AVG hebt u recht op informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens van u. In het bijzonder hebt u recht op informatie over de met de verwerking beoogde doelen, over de categorieën persoonsgegevens, over de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt, over de geplande duur van de opslag, over het bestaan van het recht op rectificatie en verwijdering van uw gegevens, het recht op beperking van de verwerking of het recht van bezwaar, over het bestaan van een klachtrecht, over de herkomst van uw gegevens (voor zover deze niet door ons zijn verzameld) alsmede over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, waaronder begrepen profilering, en eventueel bewijskrachtige informatie over bijzonderheden hieromtrent.
 • Op grond van artikel 16 AVG hebt u het recht te eisen dat de door ons opgeslagen persoonsgegevens van u bij onjuistheid onmiddellijk worden gerectificeerd of worden aangevuld.
 • Op grond van artikel 17 AVG hebt u het recht te eisen dat de door ons opgeslagen persoonsgegevens van u worden verwijderd, tenzij de verwerking hiervan noodzakelijk is met het oog op de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, met het oog op de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of met het oog op de instelling, uitoefening of handhaving van wettelijke aanspraken.
 • Op grond van artikel 18 AVG hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen de verwijdering van de gegevens, we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt met het oog op de instelling, uitoefening of handhaving van wettelijke aanspraken of u op grond van artikel 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
 • Op grond van artikel 20 AVG hebt u het recht de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of te eisen dat deze worden verzonden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Op grond van artikel 7, derde lid AVG hebt u het recht uw eerder aan ons verleende toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte, in het vervolg niet meer mogen voortzetten.
 • Onverminderd andere middelen van administratief beroep of verweer in rechte, hebt u op grond van artikel 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiertoe kunt u zich doorgaans wenden tot de toezichthoudende autoriteit in uw gewone verblijfplaats, uw standplaats of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden indien u als betrokkene van mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

 

Recht van bezwaar

Voor zover aan de verwerking van uw persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen ten grondslag liggen, hebt u het recht op grond van artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover hiervoor redenen bestaan die verband houden met uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, waaraan we zonder vermelding van een specifieke situatie tegemoetkomen. Indien u uw toestemming wenst in te trekken of gebruik wenst te maken van het recht van bezwaar, volstaat een e‑mail aan ons adres zoals vermeld in het colofon van deze website.

 

Algemene verzameling van gegevens

Indien u onze website bezoekt of een bestand opvraagt, worden hiermee verband houdende gegevens opgeslagen in een logbestand op onze webserver. Concreet kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • IP-adres (indien mogelijk, wordt dit geanonimiseerd opgeslagen);
 • domeinnaam van de website waar u vandaan kwam;
 • namen van de opgevraagde bestanden;
 • datum en tijdstip van een opvraag;
 • naam van uw internetprovider; alsmede
 • eventueel het besturingssysteem en de versie van de browser op uw randapparaat.

IP-adressen worden door ons slechts opgeslagen om redenen van gegevensbeveiliging om de stabiliteit en veiligheid van ons systeem te garanderen (wettelijke basis: artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder f AVG). We behouden ons de statistische analyse van geanonimiseerde records voor.

 

Nieuwsbrief

We verzenden nieuwsbrieven met reclame-uitingen slechts indien de ontvangers hiermee hebben ingestemd of dit wettelijk is toegestaan.

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief hanteren we het principe ‘double opt-in’: na aanmelding ontvangt u een e‑mail waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te verifiëren dat u eigenaar van het e‑mailadres bent. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt hiervan een logbestand aangemaakt om de aanmelding, zoals wettelijk voorgeschreven, te kunnen aantonen. De loggegevens omvatten het tijdstip van de aanmelding en bevestiging alsmede uw IP-adres. Tevens worden overige gegevens opgeslagen die u bij aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Afgezien van uw e‑mailadres gebruiken we uw gegevens (zoals bijvoorbeeld uw naam) slechts om de nieuwsbrief te personaliseren.

U kunt de ontvangst van de nieuwsbrief te allen tijde beëindigen. In elke elektronische nieuwsbrief vindt u een link waarmee de nieuwsbrief kan worden opgezegd.

 

Contactformulieren

Middels het contactformulier verzonden gegevens, waaronder begrepen uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te kunnen behandelen of om naar aanleiding hiervan vragen te kunnen stellen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven. Verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder a AVG). Het is te allen tijde mogelijk uw eerder verleende toestemming in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, volstaat een mededeling via e‑mail waarvoor geen formele vereisten gelden. Indien u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking van uw toestemming onverlet.

Middels het contactformulier verzonden gegevens berusten bij ons totdat u ons opdraagt deze te verwijden of uw toestemming intrekt om de gegevens op te slaan of er geen noodzaak meer bestaat de gegevens op te slaan. Dwingendrechtelijke bepaling, in het bijzonder bewaartermijnen, zijn onverlet.

 

Links naar andere websites

Onze website/app kan soms links naar websites van derden of naar andere websites van onszelf bevatten. Indien u een link naar een van deze websites volgt, wijzen we u erop dat deze websites hun eigen privacyrichtlijnen hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze richtlijnen aanvaarden. We verzoeken u deze privacyrichtlijnen te raadplegen alvorens persoonsgegevens aan deze websites door te geven.

 

Verwijzingen naar websites van derden

Deze website bevat verwijzingen naar websites van derden in de vorm van zogenaamde links resp. koppelingen. Pas wanneer u op een dergelijke link klikt, worden gegevens verzonden naar de bestemming van de link. Dit is vanuit technisch oogpunt noodzakelijk. De verzonden gegevens zijn in het bijzonder: uw IP-adres, het tijdstip waarop u op de link hebt geklikt, de pagina waarop u op de link hebt geklikt en gegevens over uw internetbrowser. Klikt u niet op de link indien u niet wilt dat deze gegevens worden verzonden naar de bestemming van de link.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.

 

Vertrouwelijkheid van uw toegang als klant

Indien aan u toegang is verleend tot een afgeschermd gedeelte van onze website dat is beveiligd door middel van een wachtwoord, bent u ervoor verantwoordelijk dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen. We verzoeken u het wachtwoord aan niemand mee te delen.

 

Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere middelen van administratief beroep of verweer in rechte, heeft elke betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, zijn standplaats of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

 

Veiligheidsinformatie

We beveiligen onze website en overige IT-systemen door middel van adequate technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, onbevoegde toegang, onbevoegde wijziging of onbevoegde verspreiding van uw gegevens. Een volledige bescherming tegen alle risico’s is ondanks alle zorgvuldigheid om praktische redenen echter niet altijd mogelijk. Aangezien we bij communicatie via e‑mail niet kunnen garanderen dat uw gegevens volledig veilig zijn, adviseren we vertrouwelijke informatie per post te verzenden.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen indien de wetgeving, ons onlineaanbod of de wijze van gegevensregistratie verandert. Dit geldt echter alleen voor de verklaringen die betrekking hebben op de gegevensverwerking. Voor zover de toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de privacyverklaring bepalingen bevatten die de overeenkomst met gebruikers betreffen, geschiedt wijziging van de privacyverklaring slechts met de voorafgaande toestemming van de gebruiker. We verzoeken u daarom indien nodig kennis te nemen van deze privacyverklaring, in het bijzonder indien u persoonsgegevens meedeelt.

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube om videocontent te integreren en weer te geven. Aanbieder van dit videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Indien een pagina met een geïntegreerde plug-in van YouTube wordt opgevraagd, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor weet YouTube welke van onze pagina’s u hebt opgevraagd. Mocht u zijn ingelogd op uw YouTube-account, dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. Door eerst uit te loggen, hebt u de mogelijkheid dit te voorkomen.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aansprekende presentatie van ons onlineaanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder f AVG. Nadere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder van deze webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw randapparaat worden opgeslagen en het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. Door middel van cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Deze server bevindt zich doorgaans in de VS.

Het plaatsen van cookies van Google Analytics geschiedt op grond van artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder f AVG. Als aanbieder van deze website hebben we een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van de gebruikers om onze website en eventueel ook onze reclame te optimaliseren.

 

Gebruik van webfonts

Deze internetpagina’s maken gebruik van externe fonts van Google Fonts. Google Fonts is een dienst van Google Inc. (zie boven). Het gebruik van deze webfonts geschiedt door een server op te roepen (doorgaans een server van Google in de VS). Hierbij wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Tevens wordt het IP-adres van de browser op het randapparaat van de bezoeker van deze internetpagina’s door Google opgeslagen. Nadere informatie vindt u in de privacyverklaringen van Google, die u hier kunt opvragen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy/

 

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Deze functie zorgt ervoor dat uw IP-adres door Google vóór verzending naar de VS wordt ingekort in een lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Er kunnen zich uitzonderingssituaties voordoen waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzendt en daar inkort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internetgebruik aan ons te verlenen. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browserplug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden geblokkeerd. Enkele functies van onze website zouden hierdoor echter kunnen worden beperkt. Tevens kunt u de registratie van gegevens over uw gebruik van de website, waaronder begrepen uw IP-adres, en de aansluitende verwerking hiervan door Google blokkeren. Dit is mogelijk door de via onderstaande link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren:

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Bezwaar tegen de registratie van uw gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics blokkeren door op onderstaande link te klikken. Er wordt dan een opt-outcookie geplaatst dat voorkomt dat uw gegevens bij een volgend bezoek aan onze website worden geregistreerd (Google Analytics deactiveren). Nadere informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:

support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Verwerking ten behoeve van ons als verwerkingsverantwoordelijke

Om aan alle wettelijke privacyvoorschriften te voldoen, hebben we met Google een overeenkomst inzake de verwerking ten behoeve van ons als verwerkingsverantwoordelijke gesloten.

 

Demografische gegevens bij Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie ‘Demografische gegevens’ van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden opgesteld die inzicht geven in leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van advertenties van Google op basis van de interesses van bezoekers alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Het is niet mogelijk de gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te blokkeren (zie ‘Bezwaar tegen de registratie van uw gegevens’ voor meer informatie).

 

Ten grondslag aan de gegevensverwerking ligt artikel 6, eerste lid, eerste zin, onder b AVG, op grond waarvan de verwerking van gegevens is toegestaan met het oog op de nakoming van een overeenkomst of de uitvoering van maatregelen in de precontractuele fase.